Rehber Öğretmenler için Psikoloji Bölümlerini Tercih Broşürü

Rehber öğretmenlerin psikoloji lisans programlarının karşılaması gereken asgari düzeydeki standartları...

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 50 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Değerli Rehber Öğretmenler,

Kamu yararına dernek statüsünde ve aynı zamanda mesleki bir örgüt olarak çalışmalarını sürdüren Türk Psikologlar Derneği (TPD), psikoloji eğitiminde standardın sağlanması, öğrencilerin ve ailelerinin haklarının korunması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi konularında önemli bir sorumluluk ve yükümlülük taşımaktadır. TPD, 2010 yılından bu yana ülkemizde psikoloji bölümlerinin lisans eğitimlerini akredite etme ve kalite belgesi vermek üzere Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir dernektir. Bu bağlamda Günümüze kadar geçen sürede Hacettepe, Boğaziçi, Ankara, Ege, İstanbul, ODTÜ ve Koç Üniversitelerinin psikoloji bölümleri akreditasyon onayı almıştır.

Derneğimizin ilgili akademik kurulları, Psikoloji Lisans Programları Akreditasyon Yönetmeliğiyle, uluslararası ve özellikle Avrupa Birliği ile uyumlu olarak psikoloji lisans eğitimi için asgari standartları belirlemiş olmakla birlikte hem bölüm hem de öğrenci sayısı hızla çoğalan psikoloji bölümlerinin pek çoğunda bu standartlarda bir eğitimin yürütülmediği ve öğretim kadrolarının psikolojiyi temsil etmeyen öğretim elemanlarından oluştuğu üzüntü ve endişeyle gözlenmektedir. Bu nedenle burada yer verdiğimiz açıklamaları sizinle paylaşma ve sizleri bilgilendirme zorunluğu duyulmuştur.

Özellikle meslek seçimi sırasında psikoloji eğitimi almayı düşünen ya da bölüm tercihi yapan danışan öğrencilerinizin ve ailelerinin aşağıda özellikle vurguladığımız noktalar açısından bilgilendirilmeleri ve uyarılmaları daha sonra yaşanacak mağduriyetleri bir ölçüde de olsa gidermek açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Bir psikoloji bölümü öğrencisi Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak diğer disiplinler arasındaki konumlanışını,   davranışsal ve zihinsel süreçlerin tarihsel bir perspektifle nasıl ele alındığını ve hangi yöntemlerle incelendiğini bilmeli; bir disiplin olarak psikolojinin doğasını kavrayabilmelidir.  Tüm bu yeterlikler ancak uzmanlığı psikoloji alanında olan öğretim üyelerinden alınacak derslerle kazanılabilir. Bu nedenle kadroların ağırlıklı olarak diğer alanlardan (özellikle psikiyatri, ilahiyat ve eğitim gibi) oluştuğu bölümler konusunda özellikle dikkatli olunmalıdır. Bir psikoloji bölümünün sahip olması gereken özelliklerin en önemlileri aşağıda özetlenmiştir.

Üniversitelerin psikoloji lisans programlarının, karşılaması gereken asgari düzeydeki standartlar ve sahip olmaları gereken özellikler:

1. Psikoloji bölümünün en az üç öğretim üyesi psikoloji biliminin temel alanlarında (deneysel, sosyal, gelişim, klinik, endüstri örgüt vb.) uzmanlaşmış akademisyenler olmalıdır. Bölümün yardımcı doçent, doçent ve profesörden oluşan en az üç öğretim üyesi psikoloji alanından doktora derecesine sahip olmalıdır.

2. Lisans programında alanda uzman öğretim üyeleri tarafından verilen psikolojiye genel bakış ve yaklaşımları (psikolojiye giriş, etik, psikoloji tarihi gibi) içeren en az iki ve sosyal bilimlerde/psikolojide yöntem, ölçme ve değerlendirme ve istatistik alanlarının en az ikisini temsil eden iki; psikolojinin farklı alanlarını (gelişim, sosyal, kişilik vb.) temsil eden en az üç ve uygulamalı psikoloji (endüstri örgüt, sağlık, trafik vb.) alanlarından en az üç ders bulunmalıdır.

3.  Akademik personel sayısı dikkate alındığında 50 lisans öğrencisine bir akademik personel düşmelidir.

 

Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>